Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.pcpr.radom.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pcpr.radom.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • Grafiki bez tekstu alternatywnego.
 • Strona nie jest dostępna dla czytników osób niewidomych
 • Niektóre teksty mogą być trudne do zrozumienia

Wyłączenia

 • Część zamieszczonych grafik ma charakter promocyjny.
 • Opublikowane dokumenty pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku zespołach, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Dors.
 • E-mail: a.dors@pcpr.radom.pl
 • Telefon: 48 381 50 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
 • Adres: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
  26 – 600 Radom
 • E-mail: pcpr@spradom.eu
 • Telefon: 48 381 50 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu znajduje się w niedalekiej odległości od dworca kolejowego i stanowisk busów komunikacji podmiejskiej
 • Budynek posiada dwie kondygnacje z dwoma wejściami, które pełnią rolę wyjść ewakuacyjnych
 • Nie posiada windy
 • W sytuacji zagrożenia, wyznaczony pracownik zapewnia pomoc w ewakuacji osobom niepełnosprawnym
 • Wejście dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się po stronie wschodniej budynku
 • Po stronie wschodniej znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych i pokoje, w których można uzyskać informację na temat rodzajów dofinansowania z funduszy PFRON
 • Sekretariat/punkt podawczy, gabinet Dyrektora, pokój psychologa i pomieszczenia pieczy zastępczej, znajdują się na piętrze
 • Budynek nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również napisów powiększonych dla osób słabowidzących
 • Na początku i końcu schodów są przyklejone taśmy kontrastowe
 • W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
 • Zawiera kontrast oraz powiększenie tekstu.
 • Zawiera informację dla osób słabosłyszących i niesłyszących o możliwości skorzystania z aplikacji mobilnej udostępnionej przez PFRON – www.pfron.org.pl/migam

Inne informacje i oświadczenia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Dors za pomocą telefonu: /48/ 381 50 70 wew. 307 bądź drogą elektroniczną: pcpr@spradom.eu lub a.dors@pcpr.radom.pl

Tą samą drogą można składać wnioski na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowa

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu
 • e-mail: pcpr@spradom.eu
 • telefon: /48/ 381 50 70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Radomiu, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • adres: ul. T. Mazowieckiego 7, 26 – 600 Radom
 • e-mail: pcpr@spradom.eu
 • telefon: /48/ 381 50 70

Skargę można również złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

 

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ