WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

„Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi z należnymi  im wrodzonymi, świętymi

i nienaruszalnymi prawami,które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka.„

Jan Paweł II rozdział XXII encykliki Laborem exercens

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. W świetle przepisów prawa za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności bądź całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Pomimo ograniczonej sprawności osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Szczególną rolę w zakresie umożliwienia osobie z niepełnosprawnością uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym odgrywa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, którego głównym zadaniem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności. W tym celu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu realizuje szereg zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, do których należą m.in. (dofinansowanie: przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, turnusów rehabilitacyjnych oraz sportu, kultury i rekreacji, likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej) oraz programy tj. (Aktywny Samorząd, Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Samodzielność – Aktywność – Mobilność).

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ