Menu główne

REALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKT PN. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ LATA 2014-2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU PN. „WSPARCIE DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ W OKRESIE EPIDEMII COVID-19” W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ LATA 2014-2020

Powiat Radomski w okresie od 30.07.2020 roku do 30.09.2020 roku realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Bezpośrednim realizatorem działań w projekcie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo – wychowawczej, funkcjonującej na terenie powiatu, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dla dzieci, rodziców zastępczych oraz wychowanków i pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • Zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych);
  • Zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
    z epidemią (w tym zakup: maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych);
  • Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla wychowanków
    pieczy zastępczej, w tym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jasieńcu Iłżeckim.

Wartość projektu: 341 845 ,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 288.106,97 zł
oraz dofinansowanie w formie współfinansowania krajowego: 53.738,03 zł

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ