PIECZA ZASTĘPCZA

PIECZA ZASTĘPCZA

“Dzieci – najpiękniejsze kwiaty”

Oscar Wilde

 

Każde dziecko ma fundamentalne prawo do wychowania i dorastania w atmosferze miłości i bezpieczeństwa, z poszanowaniem jego podmiotowości i godności. Każde dziecko ma prawo do życia w rodzinie.

Wartość rodziny jest wartością bezcenną, dlatego należy chronić dzieci przed wkroczeniem w zastępczy model opieki. Jednak dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest prawidłowość funkcjonowania rodziny. Trwały kryzys w rodzinie nie jest sprawą prywatną rodziny, w sytuacji zagrożenia zdrowia, życia dziecka, rażącego zaniedbania, wykorzystywania czy krzywdzenia odpowiedzialność za dziecko muszą wziąć także władze lokalne.

Jeśli rodzina nie jest w stanie poradzić sobie z problemami, nie może bądź nie chce zajmować się dzieckiem zachodzi konieczność udzielenia pomocy, wsparcia zewnętrznego lub interwencji. W sytuacjach drastycznych – przemocy, wykorzystania seksualnego, pozostawiania dziecka bez opieki, zaniedbywania i daleko posuniętej niezaradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – koniecznością staje się odizolowanie dziecka od rodziny. Zabranie dziecka z rodziny biologicznej zawsze jest ostatecznością, gdyż jest to dla niego bardzo traumatyczne przeżycie. Dlatego w miarę możliwości, kierując się zasadą podmiotowości i szeroko rozumianego dobra dziecka, w przypadku gdy nie może ono pozostać w rodzinie biologicznej, która nie dba o zaspokojenie jego potrzeb, a nawet stwarza zagrożenie dla jego zdrowia i rozwoju priorytetem jest znalezienie innej rodziny, która otoczy dziecko opieką i obdarzy uczuciem. Aby zminimalizować stres dziecka związany z zabraniem z domu rodzinnego należy stworzyć szansę funkcjonowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej.

Rodzina zastępcza – to rodzina, której główną funkcją uczyniono zapewnienie dziecku rzeczywistej pieczy, stworzenia optymalnych warunków rozwojowych w sytuacji trwałej lub przejściowej przeszkody w sprawowaniu nad nim opieki przez rodziców, ze względu na ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej bądź w skutek osierocenia. Rodzina zastępcza w pełnieniu swojej funkcji kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw: o jego pochodzeniu, korzeniach, podtrzymuje więzi z rodziną naturalną dziecka do momentu uregulowania jego sytuacji życiowej. Zdarza się, ze rodzina przygotowuje dziecko do procesu usamodzielnienia, jeśli nie ma szans powrotu do rodziny biologicznej i nie uda się znaleźć dla dziecka rodziny adopcyjnej.

Zadania z zakresu pieczy zastępczej są realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w regionie powiatu radomskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

 

 

 30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

                   

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjęcie do własnej rodziny dziecka, ofiarowanie mu miłości, troski i opieki, dzielenie z nim radości
i smutku, wprowadzenie go w doros
łżycie to wspaniały dar dla drugiego człowieka, za który Dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu składają podziękowania.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ