Menu główne

REALIZOWANE PROJEKTY

PROJEKT “SZANSA DLA CIEBIE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy rozpoczęło od dnia 1 września 2020 roku realizację projektu pt. „Szansa dla Ciebie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.012.000,00 w tym:

  • 809.600,00 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • 202.400,00 zł – wkład własny Powiatu Radomskiego

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.04.2023 roku

Projekt jest skierowany do wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, w tym mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

 

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ