Informacja dla osób niesłyszących

Informacja dla osób niesłyszących

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwane dalej osobami uprawnionymi), przy załatwianiu spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu mogą skorzystać z pomocy:

  • wybranej przez siebie osoby, która ukończyła 16 lat, tzw. osoby przybranej,
  • pracownika Starostwa Powiatowego w Radomiu, przeszkolonego w zakresie posługiwania się językiem migowym,
  • wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu udostępnia swoje usługi za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie się:

– telefon/fax 48 38 15 070

– poczta elektroniczna pcpr@spradom.eu

– Biuletyn Informacji Publicznej www.pcprradom.finn.pl

– Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018, poz. 511 )

PFRON uruchomił nowoczesny system obsługi osób z dysfunkcją narządu słuchu, za pomocą aplikacji mobilnej MIGAM: www.pfron.org.pl/migam

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ