PIECZA ZASTĘPCZA

PIECZA ZASTĘPCZA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

W celu realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania z zakresu administracji rządowej Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

Powiatowe Centrum może zlecić realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

  • organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
  • osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Aktualnie na zlecenie powiatu radomskiego zadania z zakresu pomocy społecznej realizują:

  1. Świetlica Środowiskowa “Betania” przy Parafii Rzymsko-katolickiej Św. Stanisława Bpa M. w Wierzbicy
  2. Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ