PIECZA ZASTĘPCZA

WSPÓŁPRACA

STOWARZYSZENIE SŁONECZNY DOM W RADOMIU

Od 1914 roku w Radomiu istnieje dom dziecka, którego misją jest opieka i wychowywanie dzieci i młodzieży. Na bazie tej ponad 90-cio letniej tradycji i pracy, w październiku 2007 roku, powstało Stowarzyszenie Słoneczny Dom. Stworzyli je pracownicy placówki (obecna nazwa: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”) dostrzegając piętrzące się trudności w realizacji podstawowych celów jakie placówka ma do spełnienia, wierząc, że ta forma działalności społecznej przyniesie wymierne korzyści podopiecznym, za których są odpowiedzialni. W listopadzie 2009 roku w szeregi Stowarzyszenia wstąpili pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Radomiu, a Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność na dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin adopcyjnych. We wrześniu 2014 roku przeprowadziliśmy się do nowej siedziby na ul.Dzierzkowskiej w Radomiu.

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc byłym i obecnym wychowankom przebywającym w placówkach opiekuńczo–wychowawczych, rodzinnych domach dziecka, rodzinach zastępczych i adopcyjnych oraz ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, a także podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się opieką nad dzieckiem.

Działalność Stowarzyszenia Słoneczny Dom obejmuje między innymi:

  • pomoc byłym i obecnym wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
    domów dziecka, rodzin zastępczych i adopcyjnych
  • wypoczynek dzieci: letni i zimowy, wycieczki, rajdy, biwaki
  • zajęcia wyrównawcze dla dzieci oraz programy terapeutyczne
  • umożliwienie dzieciom wszechstronnego kontaktu z kulturą
  • propagowanie umiejętności i twórczości dzieci w różnorodnych formach
  • wspieranie działań prozdrowotnych
  • wielopłaszczyznową pomoc rodzinom podopiecznych
  • poszerzanie kompetencji i kwalifikacji osób wspomagających prawidłowy rozwój dzieci

ADRES: 26-610 Radom,  ul. Dzierzkowska 9

tel.:  608 760 863

poczta@sloneczydom.cba.pl

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ