PIECZA ZASTĘPCZA

WSPÓŁPRACA

FUNDACJA ZERWANE WIĘZI W WARSZAWIE

Fundacja Zerwane Więzi jest organizacją pozarządową non profit, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi i dziećmi objętymi pieczą zastępczą oraz rodzinami dysfunkcyjnymi.

Udziela pomocy:

  • ludziom dotkniętym problemem braku swojej tożsamości oraz informacji o swojej rodzinie, w szczególności wychowanym w rodzinach adopcyjnych, zastępczych, domach dziecka oraz ich rodzinom;
  • osobom dotkniętym problemem rozpadu więzi rodzinnej, małżeńskiej czy społecznej;
  • w prowadzeniu mediacji między rodzinami adopcyjnymi a dorosłymi dziećmi adopcyjnymi w sytuacji późnego dowiedzenia się o adopcji;
  • rodzinom ubogim nie objętym pomocą z MOPS z powodu minimalnego przekroczenia dochodów;
  • młodzieży wychodzącej z Domów Dziecka w rozpoczęciu godnego, świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

Angażuje się w:

  • zmianę stosunku prawnego adopcji z TAJNEJ na JAWNĄ
  • zmiany zapisu w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym “rodzice adopcyjni (przysposabiający) zobowiązani są do podtrzymywania więzi między rodzeństwem w sytuacji gdy przysposabiają jedno z nich”.
  • pomoc rodzinom nie objętym pomocą instytucjonalną
  • pomoc rodzinom zastępczym i adopcyjnym

Kontakt:

FUNDACJA ZERWANE WIĘZI
ul. Mołdawska 7A lok. 214, Warszawa

siedziba:

ul. Dobra 13 lok. 20 Warszawa

e-mail: sekretariat@fundacjazerwanewiezi.org.pl

http://zerwanewiezi.pl/

ZARZĄD:

Prezes – Bożena Łojko  

wiceprzezes Fundacji Zerwane Więzi- Halina Ptasińska

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ