PIECZA ZASTĘPCZA

PIECZA ZASTĘPCZA

INTERWENCJA KRYZYSOWA

POMOC W SYTUACJI KRYZYSOWEJ, SPECJALISTYCZNE PORADNICTW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu zapewnia pomoc osobom, które znalazły się w trudnej życiowo sytuacji na  skutek różnych niesprzyjających okoliczności życiowych,  w  tym doznawania przemocy.

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej, umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu sytuacji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W tym celu Powiatowe Centrum świadczy również specjalistyczne poradnictwo.

Zgodnie z powyższą ustawą jest to:

  1. Specjalistyczne poradnictwo prawne dla osób zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest to:

      1)  Specjalistyczne  poradnictwo  prawne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

     2)  Specjalistyczne  poradnictwo  prawne dla pełnoletnich wychowanków  rodzinnej  i instytucjonalnej  pieczy  zastępczej.

Dyżury  prawnika  odbywają  się  w  każdą  pierwszą  i  trzecią  środę  miesiąca  w godzinach 13.30-15.30.

Osoby  zainteresowane   proszone  są  o  wcześniejsze  zapisanie się na poradnictwo pod numerem telefonu:

48 38-15-071                     

48 38-15-074.

Specjalistyczne   poradnictwo   świadczy   również  psycholog, w każdą środę w godz. 8.00-15.00 lub, w razie potrzeby w każdy inny dzień tygodnia, w tych samych godzinach.

Istnieje również możliwość skorzystania z pomocy mediatorów i mediacji /jedna z form rozwiązywania konfliktów/. Osoby  zainteresowane proszone są o wcześniejsze zapisanie się na poradnictwo lub mediację pod numerami telefonów, jak wyżej.

Specjalistyczne poradnictwo na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego świadczy również Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”. Jest to pomoc: psychologa, pedagoga, terapeuty rodzin, terapeuty ds. leczenia uzależnień, logopedy oraz oligofrenopedagoga.

Kontakt:

Radom, ul. Lubońskiego 2

Tel. 533 523 043; 695 896 276

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ