WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

AKTYWNY SAMORZĄD

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMIU INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD

PCPR realizuje program „Aktywny samorząd” zgodnie z przyjętymi przez Zarząd PFRON dokumentami:

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” oraz Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Realizator programu na podstawie w/w dokumentów wprowadził: początkowe terminy przyjmowania wniosków i sposób postępowania dotyczący przywrócenia terminu złożenia wniosku.

PRZYWRÓCENIE TERMINU ZŁOŻENIA WNIOSKU

Realizator programu w przypadku przywrócenia terminu złożenia wniosku po wyznaczonym terminie składania wniosków, umieszcza wniosek na liście rankingowej za wnioskami złożonymi w terminie.

DODATEK NA POKRYCIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

może być zwiększony, nie więcej niż o 700 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego.

REALIZOWANE OBSZARY WSPARCIA I ADRESACI PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania
  do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 -pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 6. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 9. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 10. Obszar C Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 11. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

ADRESACI PROGRAMU, czyli (kto może ubiegać się o dofinansowanie): osoba niepełnosprawna, która jest mieszkańcem powiatu radomskiego oraz posiada:

W MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1 i 4:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu lub słuchu,

Obszar A, Zadanie 2 i 3:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu ruchu lub dysfunkcja narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Obszar B, Zadanie 1:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar B, Zadanie 2:

– pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Obszar B, Zadanie 3:

– umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– dysfunkcja narządu wzroku,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Obszar B, Zadanie 4:

 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Obszar B, Zadanie 5:

 pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 1:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Obszar C, Zadanie 2:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku     wsparcia udzielonego w programie,

Obszar C, Zadanie 5:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

– zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka   ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym,

Obszar D:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– aktywność zawodowa,

– pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

W MODULE II:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje o programie „AKTYWNY SAMORZĄD” dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl  oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, pokój nr 2, lub pod numerem telefonu
(48) 38 15 075.

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu informuje, iż od dnia 01.03.2020 roku można składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” za pośrednictwem nowoczesnej platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym
i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ