WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE PROGRAMY

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

Powiat Radomski z dniem 01.01.2020 roku przystąpił  do  realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2020 roku.

 

Usługi asystenta osobistego powinny przyczyniać się do umożliwienia prowadzenia przez osoby niepełnosprawne bardziej aktywnego i samodzielnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania i mogą polegać w szczególności na:

  • pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach np. do pracy, na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury,
  • pomocy w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do w/w, zamieszkałe na terenie powiatu radomskiego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

W czasie korzystania z usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” osoba niepełnosprawna nie może korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507 z późn. zm.), a także z usług, o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Osoba niepełnosprawna może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć dla niej usługi asystenta.

Usługi asystenta w ramach Programu mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
  • osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Osoba, która chce zostać uczestnikiem Programu lub jej opiekun prawny zobowiązana/-y jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług asystenta:

1)  wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020,

2)  kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

3)  klauzulę informacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią (składa uczestnik Programu o odrębnie inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora Programu w karcie zgłoszenia, o której mowa w pkt 1).

Jednocześnie informujemy, że poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług asystenckich. Więcej informacji na ten temat w zakładce ,,Nabory na wolne stanowiska pracy”.

          W/w dokumenty należy składać w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu    ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 (budynek B), 26-600 Radom, pok. 02.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020

Karta zgłoszenia Uczestnika do Programu

Klauzula informacyjna - oświadczenie

Karta rozliczenia usług

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ