WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE ZADANIA

DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek indywidualnych osób niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 075

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie .

2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy – dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).

3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

4. Faktura VAT zapłacona gotówką (ewentualnie faktura VAT z przedłużonym terminem płatności, nie krótszym niż 30 dni) zawierająca między innymi informacje o całkowitym koszcie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środka pomocniczego, kwocie opłaconej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, limicie cenowym oraz wymaganym udziale własnym wnioskodawcy wystawiona na:

o wnioskodawcę,

o rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka),

o opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

5. Potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Warunki dofinansowania :

O dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może ubiegać się osoba niepełnosprawna zamieszkała na terenie powiatu radomskiego, jeżeli średni miesięczny dochód , w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego, oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza:

a/ 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

b/ 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi :

a/ do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

b/ do 150 % kwoty limitu wyznaczonego przez Kasę Chorych od wymaganego limitu własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Forma załatwienia

Informacja o przyznaniu dofinansowania a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do jednego miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy, aż do wyczerpania środków.

Podstawa prawna

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. “c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uwagi
Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok. 02

Tel. (48) 38 15 075

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ