WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE ZADANIA

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 , Budynek B, Tel. (48) 38 15 075

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny wydany przez lekarza, pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

4. W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lat, posiadających inny niż znaczny stopień niepełnosprawności, do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki.

5. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wniosek o dofinansowanie osoba niepełnosprawna może złożyć osobiście lub za pośrednictwem:

– pełnomocnika,

– opiekuna prawnego,

– przedstawiciela ustawowego,

– organizatora turnusu.

Warunki dofinansowania :

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą otrzymać osoby, które:

1. posiadają aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,

2. zostały skierowane na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,

3. w roku realizowania zadania nie uzyskały na ten cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,

4. wezmą udział w turnusie , który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

5. nie pełnią funkcji członka kadry na turnusie, ani nie są opiekunem innego uczestnika turnusu rehabilitacyjnego ,

6. posiadają średni miesięczny dochód obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie większy niż:

a/ 50 % przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,

b/ 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Na wyraźne zalecenie lekarskie osobie niepełnosprawnej przysługuje opiekun, którego pobyt może być dofinansowany ze środków Funduszu. Opiekunem może być osoba, która ukończyła 18 lat albo ukończyła 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej. Funkcji opiekuna nie może pełnić osoba niepełnosprawna, która wymaga opieki innych osób oraz osoba, która pełni funkcję członka kadry na danym turnusie.

7. wysokość dofinansowania wynosi:

a/ 30 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,

b/ 27 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c/ 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

d/ 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

e/ 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.

Kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Forma załatwienia

Pisemna informacja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jego przyznania wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku i zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy, aż do wyczerpania środków.

Podstawa prawna

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 XI 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Uwagi

W przypadku turnusu rehabilitacyjnego, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne osoba niepełnosprawna obowiązana jest przedstawić lekarzowi na turnusie aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, w szczególności chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 Budynek B, pok.02

Tel. (48) 38 15 075

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ