WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE ZADANIA

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW TWORZENIA I DZIAŁANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

Sprawę załatwia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 096

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Projekt utworzenia warsztatu, który powinien zawierać:

a. nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,

b. adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat,

c. promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego,

d. aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nieposiadania osobowości prawnej – dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki,

e. statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,

f. zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz z podaniem wieku kandydatów,

g. plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej,

h. zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu,

i. propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników,

j. preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:

Ø kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,

Ø dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu

Ø wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jednostkowych,

Ø uzasadnieniem.

k. preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający:

Ø wielkość kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika,

Ø przewidywany procentowy udział środków Funduszu w finansowaniu tych kosztów,

l. informację o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu,

m. plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem ich powierzchni użytkowej i przeznaczenia,

n. regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat,

o. określenie formy opieki medycznej w warsztacie.

Kserokopie dokumentów przedkładane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie PCPR wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy PCPR może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.

Warunki dofinansowania :

O dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatu mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty. Warsztat terapii zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku.

Dofinansowanie utworzenia warsztatu ze środków PFRON wynosi 70 % kosztów.

Dofinansowanie działalności warsztatu wynosi :

w 2007 r. – 95 % kosztów ogółem

w 2008 i w latach następnych – 90 % kosztów ogółem.

Forma załatwienia :

Umowa cywilnoprawna, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia :

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok, aż do wyczerpania środków.

Podstawa prawna :

1. Art. 10b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Uwagi :

Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok.01

Tel. (48) 38 15 096

Informacje na temat opłat :

Postępowanie nie podlega opłatom.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ