WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE ZADANIA

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 075

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy – dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).

3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

4. Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających komunikowanie się.

5. Faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzeń, usług wystawiona na:

o wnioskodawcę,

o rodzica lub przedstawiciela ustawowego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup (w przypadku małoletniego dziecka),

o opiekuna prawnego ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup ( w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej).

6. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Warunki dofinansowania :

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie powiatu radomskiego, które mają ograniczone możliwości swobodnego kontaktowania się z otoczeniem. Dofinansowanie wynosi do 95% . Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5 % ceny brutto urządzenia lub usługi. Wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekraczać 15 krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Nie są pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy, aż do wyczerpania środków.

Podstawa prawna

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. “d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ,

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uwagi
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok. 02

Tel. (48) 38 15 075

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ