WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE ZADANIA

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABIILITACYJNY

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na wniosek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Sprawę załatwia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 075

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Kopie dokumentów:

o aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,

o statutu wnioskodawcy,

o potwierdzających prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat o ile nie wynika to z KRS lub statutu.

3. Faktura pro forma lub oferta cenowa wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego na wnioskodawcę.

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie rachunku bankowego.

5. Dokumenty potwierdzające środki własne wnioskodawcy oraz źródła finansowania inne niż z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

6. Szczegółowy wykaz sprzętu rehabilitacyjnego wraz z kosztorysem wydatków związanych z jego zakupem.

7. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie posiada status zakładu pracy chronionej:

o kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

o pisemna informacja o wysokości i sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Kserokopie dokumentów przedkładane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie PCPR wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

8. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą do wniosku dołącza się :

– zaświadczenie o pomocy de minimis,

– informację o każdej pomocy innej niż de minimis,

– oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.

W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy PCPR może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.

Warunki dofinansowania :

O dofinansowanie mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli :

a/ prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,

b/ udokumentują posiadania środków własnych lub z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków i podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału własnego w kwocie nie niższej niż 20% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Forma załatwienia
Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetów.

Podstawa prawna

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. “c” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uwagi
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok. 02

Tel. (48) 38 15 075

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ