WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE ZADANIA

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul.Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 075

Informacja dotycząca realizacji wniosków w ramach likwidacji barier architektonicznych

Z powodu dużej liczby wniosków składanych na zadanie pn. likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania mają osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Kopia dokumentu potwierdzającego zameldowanie wnioskodawcy – dowód tożsamości lub zaświadczenie potwierdzające zameldowanie (oryginał do wglądu).

3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

4. Kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą (oryginały do wglądu).

5. Aktualne zaświadczenie/zaświadczenia lekarskie, wystawione czytelnie i w języku polskim, zawierające informację o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się.

6. Kopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (np. akt notarialny, umowa najmu – oryginał do wglądu, wyciąg z księgi wieczystej).

7. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie.

8. Pisemna informacja o innych źródłach finansowania zadania (np. oświadczenie sponsora).

9. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego).

10. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku wnioskodawca zostanie poproszony o:

1. Kosztorys, projekt, pozwolenie na budowę lub decyzję Wydziału Budownictwa i Architektury o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót (w koniecznych przypadkach).

2. Dokument potwierdzający przyjęte pełnomocnictwo inwestora zastępczego (jeżeli wnioskodawca takiego ustanowi).

Warunki dofinansowania :

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie powiatu radomskiego, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. Dofinansowanie wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej niż do wysokości 15 krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości minimum 5 % ceny brutto urządzenia lub usługi. Nie pokrywane są koszty poniesione przed podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy, aż do wyczerpania środków.

Podstawa prawna

1. Art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. “d” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Uwagi
Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego w kwocie nie niższej niż 5% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.

Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul.Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok. 02

Tel. (48) 38 15 075

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ