WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE PROGRAMY

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu informuje o przystąpieniu przez Powiat Radomski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie różnic miedzy regionami w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, poprzez likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się, transportowych oraz aktywizację zawodową zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Obszary programu realizowane:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Beneficjentami programu są dla :

  1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  3. obszaru D (likwidacja barier transportowych): placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
  5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. T. Mazowieckiego 7, 26 – 600 Radom  pok. 01, 02 A, budynek B  tel.  48 38 15 096, 48 38 15 070 wew. 306

W przypadku obszaru  E  programu  projektodawca  składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu.

 

Szczegółowe informacje procedury, zasady, kierunki, warunki brzegowe i wnioski  znajdują się na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ