WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PFRON)

REALIZOWANE ZADANIA

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Sprawę załatwia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, Tel. (48) 38 15 075

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Wniosek o dofinansowanie.

2. Kopie:

o aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej,

o statutu wnioskodawcy,

o dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach.

4. Program merytoryczny przedsięwzięcia, o dofinansowanie, którego wnioskuje strona.

5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę środków własnych oraz źródła finansowania inne niż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6. Lista niepełnosprawnych uczestników przedsięwzięcia (mieszkańców Powiatu radomskiego) wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności.

7. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie posiada status zakładu pracy

chronionej:

o kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

o pisemna informacja o wysokości i sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

8. W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą do wniosku dołącza się :

o zaświadczenie o pomocy de minimis,

o informację o każdej pomocy innej niż de minimis,

o oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.

 

Kserokopie dokumentów przedkładane do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie PCPR wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy PCPR może wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie zdezaktualizowanych dokumentów.

Warunki dofinansowania :

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli :

a/ prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,

b/ udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków i podpisaniem umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału własnego w kwocie nie niższej niż 40% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.
c/ udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna na dofinansowanie, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja wraz z uzasadnieniem.

Przewidywany termin załatwienia

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku oraz zatwierdzenia planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy, aż do wyczerpania środków.

Podstawa prawna

1. Art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. “b” ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uwagi
Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

Sprawę załatwia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, Budynek B, pok.02

Tel. (48) 38 15 075

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Kto chce czynić miłość

musi patrzeć sercem…

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ